Taking too long? Close loading screen.
Select Page

Στις 27 και στις 28 Νοεμβρίου 2017 η ΚΛΙΜΑΚΑ, ως εκπρόσωπος της  Κοινωνίας των Πολιτών, συμμετείχε στην 11η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για θέματα Ένταξης Ρομά που διοργανώνεται τακτικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο να υποστηρίξει και να ενισχύσει την συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων και ατόμων που εργάζονται με κοινό στόχο την ένταξη των Ρομά σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πλατφόρμα πραγματοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) στις Βρυξέλλες με θέμα την «Μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση» .

Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν Υπουργοί από πολλά Κράτη Μέλη, η Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αντιπρόεδροι και μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ΕΟΚΕ, ο διευθυντής του τμήματος Ισότητας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) καθώς και άλλοι υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών και άλλων Οργανισμών, αλλά και πλήθος εκπροσώπων Ευρωπαϊκών και Εθνικών οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών μεταξύ των οποίων πολλοί με Ρόμικη καταγωγή.

Οι θεματικές ενότητες της φετινής πλατφόρμας επιλέχθηκαν σε συνεργασία με εκπροσώπους Ευρωπαϊκών φορέων και δικτύων Ρομά. Το θέμα που συζητήθηκε ήταν η μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση, δεδομένου ότι, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό νέων Ρομά  (15-24 ετών) βρίσκεται εκτός εκπαίδευσης,  επιμόρφωσης και απασχόλησης. Η φτώχεια, η εξαθλίωση, ο ρατσισμός, ο κοινωνικός και χωρικός αποκλεισμός, τα χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης και η έλλειψη κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων αποτελούν μερικούς από τους πιο κρίσιμους παράγοντες που συζητηθήκαν καθώς απομακρύνουν την πλειονότητα των νέων Ρομά από την αγορά εργασίας.

Δεδομένης της πολυπλοκότητας του ζητήματος, οι εργασίες της συνάντησης χωρίστηκαν σε δυο θεματικά εργαστήρια. Στο πρώτο εργαστήριο συζητήθηκαν τα ζητήματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και στο δεύτερο με την απασχόληση.  Τα συμπεράσματα  και οι προτάσεις που προέκυψαν μέσα από αυτά, παρουσιάστηκαν τη δεύτερη μέρα της πλατφόρμας στην πολιτική συζήτηση.

Η Κλίμακα προσκλήθηκε να συμμετάσχει στην Πλατφόρμα από την Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, λόγω της πολύχρονης και πολύπλευρης εμπειρίας του Φορέα σε θέματα ένταξης των Ρομά. Με επιδίωξη να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο τα οφέλη από την συμμετοχή μας αυτή, κατά την διάρκεια των εργαστηρίων, όπου και δόθηκε η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες, η ΚΛΙΜΑΚΑ  επισήμανε την αναγκαιότητα  δημιουργίας κατάλληλων εργαλείων και μηχανισμών  ικανών να ενισχύσουν ουσιαστικά και να   παροτρύνουν τους ίδιους τους Ρομά να κατανοούν και να υποστηρίζουν θεσμικά και διαχειριστικά δράσεις και έργα που υλοποιούνται για αυτούς. Να αποκτήσουν δηλαδή την απαραίτητη γνώση που απαιτείται, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στα κοινά, αλλά και να διαχειρίζονται δράσεις και προγράμματα κοινωνικής ένταξης.

Επιπλέον, τονίστηκε ο σημαντικός ρόλος της διαμεσολάβησης, από μέλη της κοινότητας των Ρομά με την αντίστοιχη επιμόρφωση, αλλά και η σπουδαιότητα της ανάδειξης θετικών προτύπων (role models) από μέλη της κοινότητας των Ρομά που κατάφεραν να ενταχθούν στην ευρύτερη κοινωνία.

Τέλος, επισημάναμε τον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζει η συμμετοχή των γονέων και, εν γένει η εμπλοκή της οικογένειας, στην εκπαιδευτική διαδικασία, παρουσιάζοντας την ολοκληρωμένη πρακτική που εφαρμόζει η  ΚΛΙΜΑΚΑ, όπου μητέρες Ρομά συμμετέχουν μαζί με τα παιδιά τους στα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, ενώ κάποιες άλλες παρακολουθούν μαθήματα ελληνικών με στόχο να μπορούν να υποστηρίξουν τα παιδιά τους στα μαθήματα του σχολείου.

Όπως προέκυψε από τα συνοπτικά συμπεράσματα των συναντήσεων, ο αντι-τσιγγανισμός, ο ρατσισμός και ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελούν τα κύρια ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν τόσο σε τοπικό, όσο και σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  Ειδικότερα, η συζήτηση επικεντρώθηκε στους νέους και στις νέες Ρομά και την μετάβαση τους από την εκπαίδευση στην απασχόληση, στην ακραία περιθωριοποίηση που υφίστανται σε όλη την Ευρώπη, στον «αντι-τσιγγανισμό», τον σχολικό διαχωρισμό των παιδιών Ρομά και τον αποκλεισμό τους από την αγορά εργασίας. Τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη διαμόρφωσης ενός θεσμικού πλαισίου κατά των διακρίσεων και του ρατσισμού στην εργασία, η ενημέρωση, η υποστήριξη και η ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να απασχολήσουν Ρομά.

Επιπλέον, έγιναν αναφορές για την ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής των μέτρων και των πολιτικών σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, η  συνεργασία μεταξύ των διαχειριστικών αρχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και μεταξύ εθνικών και τοπικών αρχών, η δέσμευση όλων των εμπλεκομένων, πολιτικών και Κοινωνίας των Πολιτών, η εφαρμογή των νόμων κατά των διακρίσεων και του ρατσισμού, η εφαρμογή ολοκληρωμένων προσεγγίσεων και η αξιοποίηση των υπαρχόντων θεσμικών εργαλείων προς όφελος των νέων Ρομά (πχ. Youth guarantee).

 Τέλος, επισημάνθηκε ο κρίσιμος ρόλος των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και η λειτουργία της μόνιμης ομάδας της ΕΟΚΕ για την παρακολούθηση και την παρουσίαση των απόψεων των  οργανώσεων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των Στρατηγικών για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά και η σημασία  διατήρησης ενός σταθερού πλαισίου επικοινωνίας και διαλόγου σχετικά με θέματα Ρομά μεταξύ  Ευρωπαϊκών θεσμών και Κοινωνία των Πολιτών.

Περισσότερες πληροφορίες για την πλατφόρμα μπορείτε να βρείτε εδώ.

Με αφορμή τη συμμετοχή μας στις εργασίες της συνάντησης αυτής μοιραζόμαστε μαζί σας κάποιες σκέψεις και προτάσεις.

Το 63% των νέων Ρομά βρίσκεται εκτός εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και απασχόλησης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη είναι μόλις 12% (FRA,EU-MIDIS 2016). Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των Ρομά τροφοδοτούν έναν φαύλο κύκλο φτώχειας, κοινωνικής απομόνωσης και εξαθλίωσης που όσο διατηρείται καταστρέφει κάθε ίχνος ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Ζώντας σε μια εποχή όπου καθημερινά διακυβεύονται βασικές αξίες όπως η δημοκρατία και η ελευθερία, ενώ συστηματικά καταπατώνται θεμελιώδης δικαιώματα, όπως αυτό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας θα πρέπει να διερωτηθούμε για ποια κοινωνική ένταξη μιλάμε και τι είναι αυτό που θέλουμε να πετύχουμε; Σε ποια κοινωνία, σε ποιο εκπαιδευτικό σύστημα και σε ποια αγορά εργασίας θέλουμε να εντάξουμε τους Ρομά;

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!