Taking too long? Close loading screen.
Select Page

Οι προκλήσεις της οικονομικής κρίσης, της συνεπαγόμενης φτωχοποίησης σημαντικού μέρους του πληθυσμού και της καταπολέμησης της απώλειας και σπατάλης τροφίμων θεωρούνται για την ΚΛΙΜΑΚΑ μέρος της λύσης του προβλήματος της επισιτιστικής ασφάλειας. Οι προσπάθειες περιορισμού της απώλειας και της σπατάλης Τροφίμων, θα πρέπει να τηρούν σειρά προτεραιότητας ανάλογα με το είδος της απώλειας: κατά πρώτο λόγο η πρόληψη, έπειτα η χρήση για ανθρώπινη κατανάλωση (λ.χ. δωρεές στις τράπεζες τροφίμων), κατόπιν η χρήση για ζωοτροφές και τέλος, για παραγωγή ενέργειας και λιπασματοποίηση. Η επιτυχία των προγραμμάτων περισυλλογής – διαλογής αποτελεί απόδειξη ότι η φτώχεια, η πείνα, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η διαχείριση απορριμμάτων μπορούν να αντιμετωπιστούν ενιαία μέσω κοινωνικής ευαισθητοποίησης και δράσης.

Το ‘ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ‘ είναι πρόγραμμα διαχείρισης του πλεονάσματος τροφίμων & γευμάτων, προς όφελος ευπαθών κοινωνικών ομάδων, το οποίο σχεδιάζει παρεμβάσεις για την αξιοποίηση του πλεονάσματος τροφίμων και την αναδιάθεσή τους. Με το ‘ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ’  η ΚΛΙΜΑΚΑ προβαίνει στην αποτύπωση ενός τρόπου σχεδιασμού μίας ολοκληρωμένης παρέμβασης, προκειμένου να εξαλειφθούν φαινόμενα υποσιτισμού με συγκεκριμένο χωροταξικό πλάνο ανάπτυξης και σε άμεση συνάρτηση των πραγματικών αναγκών του ωφελούμενου πληθυσμού.

Ειδικότερα, σκοπός της ΚΛΙΜΑΚΑ είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος της μη σωστής διαχείρισης των τροφίμων (σπατάλη) μέσω της βελτίωσης της διαδικασίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και παράλληλα μέσω της βελτίωσης της απόδοσης της, προς όφελος των ομάδων εκείνων που έχουν χαμηλή πρόσβαση στην τροφή.

Αντικειμενικός στόχος του έργου αποτελεί ο σχεδιασμός εκείνων των παρεμβάσεων σε τεχνικό επίπεδο υπό το πρίσμα της αξιοποίησης του δυναμικού και των αρχών της κοινωνικής οικονομίας, με την παράλληλη πιλοτική εφαρμογή τους, οι οποίες με τη σειρά τους θα συμβάλλουν στην ανάκτηση των αδιάθετων τροφίμων, προκειμένου να αναδιανεμηθούν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και πολίτες που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας (σύμφωνα με τα ισχύοντα όρια, όπως αυτά καθορίζονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή) για τη βελτίωση της διατροφής τους.

Οι βασικές ενότητες του προγράμματος το οποίο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο διαχειριστικό σύστημα, είναι:

1. Αποτύπωση και αποτίμηση υφιστάμενης κατάστασης-benchmarking
2. Ανάπτυξη προδιαγραφών ανά κατηγορία προσφερόμενων ειδών
3. Προσδιορισμός και μέθοδος προσέγγισης των δυνητικών παρόχων ανά κλάδο
4. Δημιουργία προδιαγραφών ηλεκτρονικού Μητρώου δυνητικών παρόχων ανά κλάδο σε εθνικό επίπεδο
5 .Πρότυπος οδηγός αξιοποίησης που διαθέτουν οι πάροχοι ανά κλάδο
6. Οδηγός Marketing για δυνητικούς παρόχους
7. Οργάνωση της διακίνησης και διανομής
8. Οδηγός διαχείρισης κινδύνων
9. Προσδιορισμός τρόπων προσέγγισης ωφελουμένων με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, με σκοπό την ευρύτερη αποδοχή και εφαρμογή του προγράμματος.

Επίσης, αξίζει να αναφερθούν τα εξής:

Κατά την διάρκεια της μελέτης για την αντιμετώπιση του φαινομένου του υποσιτισμού και της διαχείρισης του πλεονάσματος τροφίμων, διαπιστώθηκε ότι ενώ λαμβάνουν χώρα πολλές πρωτοβουλίες και πρακτικές για την αξιοποίηση του πλεονάσματος τροφίμων και την προώθησή του σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, λίγες είναι αυτές οι οποίες γίνονται συντεταγμένα, με δομή και λειτουργούν κατ’ επανάληψη.

Πιο συγκεκριμένα οι πιο αξιόλογές προσπάθειες, είναι της Τράπεζας Τροφίμων στην Ελλάδα, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε Εθνικό Επίπεδο είναι αυτή του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, ο οποίος επιτελεί ουσιαστικό έργο για τη στήριξη των ευπαθών ομάδων. Σε ευρύτερο επίπεδο, ο κατάλογος των πρωτοβουλιών είναι βέβαια πολύ μεγαλύτερος αλλά οι πιο αποτελεσματικές είναι η Παγκόσμια Τράπεζα Τροφίμων, που είναι ο πιο δυναμικός και αποτελεσματικός φορέας, το Ample Harvest, το οποίο αποτελεί καινοτομία τόσο ως προς την ιδέα όσο και ως προς τον τρόπο υλοποίησής του και το foodsharig.de, έναν ιστότοπο που δίνει την δυνατότητα στον πολίτη να ενημερώνεται σχετικά με τους πιθανούς φορείς με πλεόνασμα τροφίμων.

Η ουσιαστική αντιμετώπιση του φαινομένου της επισιτιστικής ανασφάλειας επιβάλει την εξασφάλιση της συνεργασίας των μεγάλων βιομηχανιών παραγωγής ειδών διατροφής. Ο όγκος του πλεονάσματος τροφίμων, το οποίο μπορούν να συνεισφέρουν είναι πολύ μεγαλύτερος από οτιδήποτε μπορεί να συλλεχθεί με άλλο τρόπο.

Ο βαθμός αφύπνισης και ενεργητικής συμμετοχής του συνόλου των πολιτών στην αντιμετώπιση της πείνας, όπου και όπως και αν αυτή υφίσταται, είναι καθοριστικής σημασίας παράμετρος, γι αυτό και είναι σκόπιμο να ενταθούν οι προσπάθειες μεγιστοποίησής του.

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!